Group Photo (The University of Tokyo)

Secretary
Michiyo TOMITA / Naoko SAITO

Researcher
Zhen CHEN
Hubiao HUANG (JSPS Research Fellowship)
Yu YANAGISAWA (JSPS Research Fellowship)

PhD Third Year
Zhifang SUN (JSPS Research Fellowship) 
Shoichi TOKUNAGA (JSPS Research Fellowship)
Xiang WANG (CSC Scholarship)
Hiroshi YAMAGISHI (JSPS Research Fellowship)

PhD Second Year
Liming LIU (JSPS Research Fellowship)
Rina MOGAKI (JSPS Research Fellowship)
Koki SANO (JSPS Research Fellowship)
Keiichi YANO (MERIT Fellowship)

PhD First Year
Tengfei FU (CSC Scholarship)
Hiroko KAWANO (MERIT Fellowship)
Michihisa UEDA (JSPS Research Fellowship)
Xu Jie ZHANG (MEXT Scholarship)

Master Second Year
Toshiya MATSUI
Wataru MIZUTANI
Yiling NAN
Yukinaga SUZUKI
Toshiaki TAKEUCHI
Kento UENO

Master First Year
Yiling CAO
Hao GONG
Ryota HIRAHARA
Naoki IGARASHI
Daiki KASHIWAGI
Ai KOHATA
Kiyoshi MORISHITA (MERIT Fellowship)
Saya OTAKE
Shun SUGINOME (MERIT Fellowship)

Bachelor Fourth Year
Tsubasa AOKI
Takahiro HANEBUCHI
Taiga ISHII
Ippei SASAKI
Haruya SUZUKI
Daiya TAKESHITA

Bachelor Third Year
Takuya WATANABE