Group Photo (The University of Tokyo)

Secretary
Michiyo TOMITA / Naoko SAITO

Researcher
Zhen CHEN
Yu YANAGISAWA (JSPS Research Fellowship)

PhD Third Year
Hiroki ARAZOE (JSPS Research Fellowship)
Hubiao HUANG (JSPS Research Fellowship)
Jiheong KANG (JSPS Research Fellowship)
Yoshiki SHIBUYA (JSPS Research Fellowship)
Seunghyun SIM (JSPS Research Fellowship)

PhD Second Year
Zhifang SUN (JSPS Research Fellowship) 
Shoichi TOKUNAGA (JSPS Research Fellowship)
Hiroshi YAMAGISHI (JSPS Research Fellowship)
Xiang WANG (CSC Scholarship)

PhD First Year
Junichi FURUKAWA
Liming LIU (JSPS Research Fellowship)
Rina MOGAKI (JSPS Research Fellowship)
Koki SANO (JSPS Research Fellowship)
Keiichi YANO (MERIT Fellowship)

Master Second Year
Roberto Fabião Santos Abreu (MEXT Scholarship)
Chienyu CHEN
Hiroko KAWANO (MERIT Fellowship)
Hiroki MASUYAMA
Tatsuya MIYAUCHI 
Michihisa UEDA (JSPS Research Fellowship)

Master First Year
Toshiya MATSUI
Wataru MIZUTANI
Yiling NAN
Yukinaga SUZUKI
Toshiaki TAKEUCHI
Kento UENO

Research Student
Kiyoshi MORISHITA (MEXT Scholarship)

Bachelor Fourth Year
Ryota HIRAHARA
Naoki IGARASHI
Daiki KASHIWAGI
Ai KOHATA
Rena KONO
Saya OTAKE
Shun SUGINOME

Bachelor Third Year
Takahiro HANEBUCHI