Group Photo (The University of Tokyo)

Secretary
Michiyo TOMITA / Naoko SAITO

Researcher
Zhen CHEN
Yu YANAGISAWA (JSPS Research Fellowship)

PhD Third Year
Hubiao HUANG (JSPS Research Fellowship)
Jiheong KANG (JSPS Research Fellowship)
Seunghyun SIM (JSPS Research Fellowship)
Shoichi TOKUNAGA (JSPS Research Fellowship)
Hiroshi YAMAGISHI (JSPS Research Fellowship)

PhD Second Year
Rina MOGAKI (JSPS Research Fellowship)
Koki SANO (JSPS Research Fellowship)
Zhifang SUN (JSPS Research Fellowship) 
Xiang WANG (CSC Scholarship)
Keiichi YANO (MERIT Fellowship)

PhD First Year
Hiroko KAWANO (MERIT Fellowship)
Liming LIU (JSPS Research Fellowship)
Michihisa UEDA (JSPS Research Fellowship)

Research Student
Xu Jie ZHANG (MEXT)

Master Second Year
Roberto Fabião Santos Abreu (MEXT Scholarship)
Toshiya MATSUI
Wataru MIZUTANI
Yukinaga SUZUKI
Toshiaki TAKEUCHI
Kento UENO

Master First Year
Ryota HIRAHARA
Naoki IGARASHI
Daiki KASHIWAGI
Ai KOHATA
Kiyoshi MORISHITA (MEXT Scholarship)
Yiling NAN
Saya OTAKE
Shun SUGINOME

Bachelor Fourth Year
Tsubasa AOKI
Takahiro HANEBUCHI
Taiga ISHII
Ippei SASAKI
Haruya SUZUKI
Daiya TAKESHITA